(?)

 (?)

Notulen

Datum: Zondag 20 November 2011

Tijd: 14.00u.

Adres: Laat en Dadelstraat no. 16

Doel a.l.v. : Bespreking over de laatste ontwikkelingen omtrent plantage Rorac.

Voorzitter: Mevr. F. Latour.

Aantal aanwezige leden : 25.

 

Agendapunten:

       1.      Opening( 14.30u).

2.      Informatie omtrent de overdracht.

3.      Vragen ronde (15.30u).

4.      Srefidensie trip naar Rorac van 25 t/m 27 November 2011.

5.      Verdelen van inschrijfformulieren.

6.      Binnenkort een ontmoeting met de overheid.

7.      Jaarafsluiting plantage Rorac.

8.      Rondvraag.

9.      Sluiting(16.45u).

De vergadering werd met een gebed geopend. Gevolgd door het voorlezen van de notulen gedateerd 9 Oktober 2011 door de secretaris M. Redout.

De voorzitter L. Latour heeft het volgende meegegeven:

De overdracht van Dhr. Landveld en vervanging van de woordvoerder Dhr. Richenel Deekman. Oom Humbert heeft een schriftelijk schrijven gericht namens de familie naar de community relations van de maatschappij dat Dhr. Deekman vervangen is en Dhr. Emiel Landveld de nieuwe woordvoerder is geworden d.d 13 Oktober 2011.

De maatschappij heeft gereageerd en heeft het bestuur B.V.R. , Oom Humbert en Oom Emiel ontvangen d.d. 28 Oktober 2011. Er was een onderlinge kennismaking. De community relation had het voorwoord voor de duidelijkheid wat de overdracht betreft met Oom Humbert als voorzitter van de stichting. Tijdens het gesprek zijn ook de  wensen en grieven  naar voren gehaald.

Het wensen pakket werd overhandigd.  Punt 7 was nog onbekend bij de maatschappij. Er is afgesproken dat de maatschappij alle documenten zou verzamelen voor een vervolg gesprek.

Het wensen pakket van de familie bestaat uit:

       1)      Graag een strook langs het meer na ± 100m, met een dam erop.

2)      In plaats van dat deel van het meer dat al vrij is een ander stuk land voor ons  

         schoonmaken voor het beplanten( kostgrond).

3)      Meer container woningen opzetten.

4)      Een boot van ± 10 personen voor de familie om plantage Rorac makkelijker en sneller te

         bereiken.

5)      Dat de generator weer gekoppeld wordt.

6)      Een goed overzicht langs de rivier voor een betere uitkijk.

7)      Schoonmaken van de jeje begraafplaats en het maken tot een monumentale gedenking of

          park.

Verder heeft de maatschappij aangegeven dat Plantage Rorac geen titel heeft. Het is dus onze taak om aan te tonen, dat de familie altijd daar heeft gewoond en ook de grond recht documenten proberen te achterhalen.

Vragen ronde:

 De familie vraagt zich af hoe het komt dat plantage Rorac geen titel heeft. De staat Suriname heeft plantage Rorac als concessie grond afgestaan aan Alcoa L.L.C.  vandaar een ontmoeting met de overheid.

De srefidensi trip naar Rorac van 25 t/m 27 November 2011.Hierbij vraagt de voorzitter aan degenen die allemaal naar Rorac gaan om optijd hun naam door te gegeven en ook als men niet meer mee gaat optijd afzeggen.Dit alles om niet in gedrang met de maatschappij te komen aangaande het reserveren van de bussen.

De aanwezige leden hebben een inschrijvingsformulier gekregen. De bedoeling hiervan is dat men lid van de vereniging kan worden. Als lid zal je dan maandelijks SRD 10,= (contributie) moeten betalen. De leden krijgen ook een ledenkaartkaart en een contibutiekaart waarop aangegeven wordt voor welke maand(en) de maandelijkse verplichting is voldaan. Tevens is het ook een controle voor jouw als lid.

Binnenkort is er ontmoeting met de overheid aangaande de eigendomsrechten van de Plantage.

Het organiseren van een jaarafsluiting te plantage Rorac. Een voorstel van de familie om dit in plaats van 2 dagen 3 dagen te laten geschieden. De gekozen dagen zijn: 16,17 en 18 December 2011.

Tijdens de familie vergadering heeft de penningmeester een vrijwillige bijdrage van totaal SRD 164,80 kunnen ophalen.

Rondvraag.

Lid Eric: geeft aan meer ruimte te creëren zodat de kinderen een beetje vrij in beweging kunnen zijn op plantage Rorac want door de veiligheidsredenen voelen wij ons gesloten. Misschien kan de maatschappij een ander weg kiezen om hun werkzaamheden te verrichten.

Lid Ria: voorstel dat een ieder dezelfde pangi kan kopen voor de sroto jari.

Sluiting: de vergadering werd middels een gebed in het sranang tongo afgesloten door de penningmeester Dhr. H. Huncks.

Afspraken: De eerst volgende vergadering is op Zondag 11 December 2011 om 14.00u. (Laat en Dadelstraat no.16

Planning: brainstormen over de sroto jari etc.

Evaluatie voorzitter: de vergadering is goed verlopen.